ZAWIADOMIENIE O NABYCIU POJAZDU


WYMAGANE DOKUMENTY:

  • zawiadomienie o nabyciu pojazdu,
  • dowód nabycia pojazdu (kopia),
  • udzielone pełnomocnictwo do załatwiania spraw – jeżeli jest wymagane
  • dowód osobisty (do wglądu – dotyczy osób fizycznych).

DRUKI DO POBRANIA:

 

     Zawiadomienie o nabyciu pojazdu
     Druk pełnomocnictwa

Wydział Komunikacji
Starostwo Powiatowe w Gostyninie
ul. 3 Maja 43B, 09-500 Gostynin, pok. nr 9
Bez opłat. W przypadku załączenia pełnomocnictwa – opłata skarbowa 17,00 złotych.
Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi i wstępnym oraz zstępnym lub rodzeństwu – jest zwolnione z opłaty skarbowej.
Opłata skarbowa (jeżeli wymagana) powinna być wniesiona na konto Urzędu Miasta w Gostyninie: 89-1020 3974 0000 5302 0006 6258
• ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym,
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów,
• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego,
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów,
• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców,
• ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku – O opłacie skarbowej.
Zgłoszenie nabycia pojazdu.
Bez zbędnej zwłoki.
Brak