REJESTRACJA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERYTORIUM RP (W POWIECIE GOSTYNIŃSKIM)


WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wniosek o rejestrację pojazdu,
  • dowód własności pojazdu (umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, faktura VAT itd. Jeżeli poprzedni właściciel nie przerejestrował pojazdu po jego kupnie, należy przedstawić komplet umów stwierdzających prawo własności pojazdu),
  • dowód rejestracyjny pojazdu z aktualnym terminem badania technicznego,
  • karta pojazdu – jeżeli była wydana,
  • tablice rejestracyjne
  • udzielone pełnomocnictwo do załatwiania spraw – jeżeli jest wymagane
  • dowód osobisty (do wglądu – dotyczy osób fizycznych).
  • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu – gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna)

DRUKI DO POBRANIA:

     Wniosek o rejestrację
     Druk pełnomocnictwa

Wydział Komunikacji
Starostwo Powiatowe w Gostyninie
ul. 3 Maja 43B, 09-500 Gostynin, pok. nr 9
Za zarejestrowanie pojazdu należy wnieść stosowną opłatę uzależnioną od pozostawienia/wymiany tablicy rejestracyjnej i rodzaju pojazdu. rejestracyjnej .


Opłatę za rejestrację można uiścić:
• w kasie urzędu: ul. 3 Maja 43B, 09-500 Gostynin (bez dodatkowych opłat),
• przelewem na konto: Bank PKO BP nr 91 1020 3974 0000 5902 0006 6316, Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
• kartą płatniczą bezpośrednio w Wydziale Komunikacji.
W przypadku załączenia pełnomocnictwa – opłata skarbowa 17,00 złotych. Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi i wstępnym oraz zstępnym lub rodzeństwu – jest zwolnione z opłaty skarbowej.
Opłata skarbowa (jeżeli wymagana) powinna być wniesiona na konto Urzędu Miasta w Gostyninie: 89-1020 3974 0000 5302 0006 6258

• ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym,
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów,
• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego,
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów,
• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców,
• ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku – O opłacie skarbowej.
Decyzja o rejestracji lub odmowie rejestracji pojazdu.
Od decyzji w sprawie rejestracji lub odmowy rejestracji pojazdu służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Starosty Gostynińskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Przy złożeniu wniosku z kompletem dokumentów w Wydziale Komunikacji sprawa załatwiana jest „od ręki” przez wydanie tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego oraz nalepki na szybę (jeżeli dotyczy). W terminie do 30 dni następuje odbiór nowego dowodu rejestracyjnego otrzymanego z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. i karty pojazdu (jeżeli dotyczy).
Sprawy rejestracji pojazdu załatwia osobiście właściciel pojazdu lub osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo (pełnomocnik). W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (do wglądu). Sprawy związane z rejestracją pojazdu w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.
Brak